Høyringsinstansar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Den Norske Advokatforening
 • Norges Bondelag
 • Bygdekvinnelaget
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Bygdeungdomslaget
 • Den norske Dommerforening
 • Domstolsadminsistrasjonen
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Likestillings- og diskrimineringsforbundet
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Norges Skogeierforbund
 • Statens landbruksforvaltning