Høringsinstanser

 • Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Fylkeskommunen – alle
 • Fylkesmannen - alle
 • Kommunene – alle
 • KS
 • Innovasjon Norge
 • Landbruksdirektoratet
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Gartnerforbund
 • Hanen
 • OIKOS
 • Norsk Landbruksrådgiving