Høringsinstanser

 • Departementene alle
 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Fylkesmannen
 • Statens landbruksforvaltning
 • Norges Skogeierforbund
 • Viken skog
 • Glommen skog
 • Mjøsen skog
 • Havass skog
 • AT skog
 • Allskog
 • Sogn og Fjordane Skogeigarlag
 • Vestskog
 • Norskog
 • Statskog SF
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • Treforedlingsindustriens bransjeforening
 • Treindustrien
 • Norsk Industri
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Kommunesektorens organisasjon - KS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
 • Landsorganisasjonen i Norge - LO
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Allmenningsforbund
 • Norges Fjellstyresamband
 • Opplysningsvesenets fond
 • Finnmarkseiendommen
 • Sametinget
 • PEFC Norge (skogsertifiseringssystem)
 • Miljødirektoratet
 • Riksantikvaren
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Norsk institutt for skog- og kulturlandskap
 • WWF (World Wide Fund for Nature, Norge)
 • Naturvernforbundet
 • Natur og ungdom
 • SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
 • Den Norske Turistforening
 • Friluftsrådenes Landsforbund
 • Zero (Zero Emission Resource Organisation)
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Statens naturoppsyn