Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Bygdekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Finans Norge
 • Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges TakseringsForbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Landbruksdirektoratet
 • Statskog SF
 • Huseiernes Landsforbund
 • Skattebetalerforeningen