5 Purkeringer

Purkeringer er et driftsopplegg der en produsent med en større besetning av purker (navet) leier ut høydrektige purker til flere mindre produsenter (satellitter) for smågris- og/eller slaktegrisproduksjon. Produsentene som driver satellittene eier smågrisene som blir født, mens purkene etter avvenning går tilbake til navet og blir bedekt på nytt. Den enkelte deltaker i purkeringen har et selvstendig ansvar for sitt økonomiske resultat fra svineholdet, og bl.a. dette skiller denne driftsformen fra samdrift.

Den enkelte deltaker i en purkering, nav eller satellitt, er selv ansvarlig for å søke om konsesjon for egen drift når det tas sikte på produksjonsomfang ut over grense for konsesjonsfri drift. Ved behandling av søknader om konsesjon fra deltakere i purkeringer, skal en i tillegg til kriteriene nevnt nedenfor også legge til grunn retningslinjene under kap. 3 og kap. 6. Ved behandling av konsesjonssøknader fra deltakere i purkeringer skal en også legge til grunn retningslinjene for etablering/utvidelse av anlegg og produksjon i kap. 4.

Departementet vil føre et særskilt sentralt register over deltakere i purkeringer, uavhengig av størrelsen på produksjonsomfanget. Dette for å kunne gjennomføre en tilfredsstillende kontroll etter husdyrkonsesjonsregelverket fordi 1 avlspurke utgjør et ulikt antall slaktegrisenheter i en purkering jamført med tradisjonelt driftsopplegg. Fylkesmannen må derfor innrapportere til departementet hvilke besetninger som deltar i et slikt driftsopplegg.

5.1 Satellitter

Det er innført en særskilt grense for konsesjonsfri drift for svineproduksjon i satellitter innen purkeringer. Anlegg med plass til og begrenset til en besetning på inntil 35 avslpurker, eller med maksimal plass for 450 slaktegriser, begrenset til en besetning på inntil 1.400 innsatte slaktegriser pr. år er under grense for konsesjonsfri drift.

1 avlspurke i en purkering (satellitt og nav) utgjør 40 slaktegrisenheter.

5. 2 Nav

. Nav er underlagt den generelle grense for konsesjonsfri drift for anlegg og dyretall. Det kan imidlertid innvilges konsesjon i enkelte tilfeller for inntil 300 avlspurker i navet. Dette inkluderer eventuell rekruttering av avlsdyr i anlegget, regnet i antall slaktegrisenheter.

. Navet kan ikke ligge på utskilt tomt, jfr. kravet om tilknytning til jordbruket i lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 3, første ledd nr. 1. Det er viktig å merke seg at erverv av en eller flere aksjer, andeler o.l. i anlegg/produksjon over grense for konsesjonsfri drift er konsesjonspliktig. Aksje-/andelseiere må også tilfredsstille kravene til å være ”bruker” i de til enhver tid gjeldende kravene i generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

. Det presiseres at samarbeidsreglene i lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold § 3 også gjelder for purkeringer. Bestemmelsen innebærer at eierne av satellittene i en purkering ikke kan ha eierinteresser i navet, eller ha økonomisk risiko i forhold til navet uten selvstendig konsesjon.

Ved tildeling av konsesjon for drift av nav må følgende forhold tas inn i meldingen til søkeren:

  1. Det kan ikke påregnes innvilgelse av konsesjon for navets anlegg dersom purkeringen opphører (produsenter som planlegger etablering av nav bør derfor ta denne bestemmelsen med i vurderingen av planlagt driftsomfang).
  2. Det skal ikke foregå grising ved navet. Det skal ikke drives produksjon av slaktegriser i anlegget utover det som normalt regnes som nødvendig antall dyr til rekruttering ut fra tillatt driftsomfang i anlegget.
  3. Navet plikter å innrapportere til fylkesmannen hvilke besetninger som inngår som satellitter i purkeringen, og hvor mange purker den enkelte satellitt vil leie fra navet. Dette gjelder både ved etablering av purkeringen, samt evt. senere endringer i hvilke besetninger som deltar i driftsopplegget. Rapporteringsplikten omfatter også satellitter som har driftsomfang under grensen for konsesjonsfri drift.
Til toppen