Tilleggsproposisjon fra a til å

Mattilsynet:

Regjeringen foreslår en reduksjon på Mattilsynets budsjett på vel 22 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Reduksjonen er knyttet til at enkelte oppgaver bortfaller og til en generell effektivisering av arbeidet.
 

Innovasjonsaktivitet m.m.:

 

Regjeringen foreslår en bevilgning over en ny post til innovasjonsaktivitet på fem millioner kroner i 2014. Formålet er å få frem flere vekstbedrifter i landbruks- og matsektoren og styrke deres overlevelse. Etablering av inkubatorer i regi av SIVA vil stå sentralt i satsingen.
 

Landbruks- og matforskning:

 

Regjeringen foreslår å redusere  bevilgningen innenfor forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd på landbruks- og matområdet med 13 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Sammenlignet med saldert budsjett 2013 innebærer bevilgningsforslaget likevel en økning på ca ni millioner kroner. Forskning for økt matproduksjon og økt konkurransekraft i næringsmiddelindustrien prioriteres. Forskningsinnsatsen innen fornybar energi og på skog videreføres på et høyt nivå. Regjeringen vil gi høy prioritet til forskning som fremmer innovasjon i landbruks- og matsektoren.

Regjeringen foreslår en reduksjon i basisbevilgninger til forskningsinstituttene på 20 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014.
 

Skogsveier –
økt bevilgning:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogsveier med ti millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Skogsveier er svært viktige for å bedre lønnsomheten i skogbruket og for å styrke konkurransekraften i skog- og tresektoren. Skogressursene gir grunnlag for verdiskaping i store deler av landet. Et aktivt og bærekraftig skogbruk bidrar til økt opptak av karbon i norske skoger og gir tilgang til fornybar energi og tømmerråstoff som kan erstatte fossile utslipp.
 

Energiflisordning:

Regjeringen foreslår å fase ut energiflisordningen, som innebærer at tilskudd til uttak av råstoff fra skogen til flis- og enerigproduksjon reduseres med 30 millioner kroner sammenlignet med Gul bok 2014. Tilskuddsordningen ble etablert som en midlertidig ordning blant annet for å bidra til markedsutvikling på bioenergiområdet.
 

Til toppen