Arenagruppen KS

1. INNLEDNING            

Vi viser til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm datert 16. mars 2012 om dispensasjon fra selskapsloven § 3-17 tredje ledd. Søknaden gjelder sikkerhetsstillelse for lån som Scala Retail Property AS tar opp som følge av kjøp av kommandittandeler i Arenagruppen KS.

Departementet har kommet til at søknaden innvilges. Vedtaket og den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

2. NÆRMERE OM SØKNADEN          

Scala Retail Property AS (”kjøper”) har nylig inngått avtale med Kjøpesenter Vest AS om kjøp av kommandittandeler i Arenagruppen KS og alle aksjer i Industriutvikling AS. Kjøper blir direkte og indirekte eier av Arenagruppen KS.

Arenagruppen KS er et eiendomsselskap som eier og drifter to kjøpesentere i Bergensområdet; Laksevåg senter og Gullgruven senter. Kjøpers långiver [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2] krever at Arenagruppen KS stiller sikkerhet i form av pant i eiendommene, selskapets kundefordringer og pengekrav under inngåtte rentesikringsinstrumenter 

3. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET           

Selskapsloven § 3-17(3) har et forbud mot at et selskap yter lån eller stiller sikkerhet med sikte på at skyldneren skal erverve aksjer i selskapet, eller aksjer eller andeler i selskap i samme konsern. Bestemmelsen gjelder bare kommandittselskaper (KS).

I bestemmelsens siste punktum gis departementet myndighet til å gjøre unntak fra forbudet. Departementet kan, i likhet med det beslektede forbudet i aksjeloven § 8-10, gi dispensasjon fra forbudet. Formålet med forbudet er å verne selskapskapitalen og å ramme spekulative disposisjoner til skade for selskapet, kreditorene, aksjeeierne og de ansatte.

4. DEPARTEMENTETS VURDERING           

I vurderingen har departementet lagt vekt på at disposisjonen synes forretningsmessig begrunnet, på normale kommersielle vilkår mellom uavhengige parter. Vi kan ikke se at avtalen vil innebære noen vesentlig ulempe for selskapet, dets kreditorer eller eiere eller på annen måte stride mot de hensynene bak forbudet som er beskrevet over.

Departementet har en praksis etter selskapsloven § 3-17 som langt på vei er sammenfallende med departementets praksis etter aksjeloven § 8-10 om å gjøre unntak fra finansieringsforbudet ved erverv av eiendomsselskaper. Et eiendomsselskap kjennetegnes ved at det ikke har ansatte ut over daglig leder, én aksjonær, ingen vesentlige kreditorer uten betryggende sikkerhet og ingen annen virksomhet enn drift av eiendommen.

I denne saken har departementet vurdert og lagt vekt på at Arenagruppen KS er et rent eiendomsselskap og at selskapet ikke driver annen virksomhet enn utleievirksomhet knyttet til eiendommen. Det er ingen ansatte i Arenagruppen KS, og selskapet har ikke andre vesentlige kreditorer enn [Unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2].

På denne bakgrunn finner departementet å kunne gi dispensasjon fra forbudet i selskapsloven § 3-17 (3) siste punktum 

5. VEDTAK           

Med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 83 (selskapsloven) § 3-17 (3) siste punktum, jf. kgl.res. 13. desember 1985 nr. 2091, gjør Nærings- og handelsdepartementet unntak fra forbudet i § 3-17 (3) mot at et selskap yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av andeler i selskapet eller aksjer eller andeler i selskap i samme konsern. Arenagruppen KS kan stille sikkerhet i form av pant i selskapets eiendommer, kundefordringer og pengekrav under inngåtte rentesikringsinstrumenter for lån som Scala Retail Property AS tar opp i forbindelse med kjøp av andeler i Arenagruppen KS 

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at departementet ikke kan gi dispensasjon fra lånebegrensningene i selskapsloven § 3-17 (1). Vi viser i den forbindelse også til § 3-17 (4) og uttalelse fra Lovavdelingen av 12. mars 2007 (publisert på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/Kampanjer/Tolkningsuttalelser/Sammenslutningsrett/Tolkningsuttalelser-om-selskapsloven/-3-17---Aksjeloven--6-11-og-8-10-og-sels.html?id=461062. Lånebegrensningsforbudet gjelder ikke for selskaper i samme konsern. Lovavdelingen i Justisdepartementet skriver at et konsern med et aksjeselskap som konsernspiss ikke er omfattet av § 3-17 (4).

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer våre vedtak på departementets nettside www.regjeringen.no/nhd. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager fra brevets dato.