Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arif Zafir

Vi viser til klage datert 13. desember 2012 som er oversendt med brev fra Justervesenet
14. februar 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder Justervesenets vedtak av 7. desember 2012 om å ilegge gebyr for unnlatt oppmøte til taksameterkontroll. Justervesenet begrunner vedtaket med at drosjeeier etter innkalling har unnlatt å møte til pliktig kontroll og at det er gebyrpliktig ikke å møte til kontroll i tråd med reglene i forskrift om måling og målenheter § 6-1 jf. § 6-6.

Vedtaket ble påklaget 13. desember 2012. I brev 14. februar 2013 fra Justervesenet til Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Justervesenet sitt vedtak og sender klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver i e-post til Justervesenet 13. desember 2012 at han ikke har fått innkallingen til kontrollen i posten.

Justervesenets vedtak

Justervesenet skriver i vedtaket at det følger av lov om målenheter, måling og normaltid at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene i loven etterleves. For å dekke kostnadene ved Justervesenets virksomhet, skal det betales gebyr til Justervesenet for behandling av godkjenninger, vedtak, tilsyn og kontroll med at kravene i forskrift om målenheter og måling er oppfylt.

Justervesenet skriver videre at det følger av forskrift om krav til taksametre (§ 37) at ved periodisk kontroll av taksametre, kan Justervesenet bestemme at kontrollen skal foretas på et nærmere angitt sted eller i nærheten av Justervesenets lokaler. Når det er bestemt kontrollsted, forfaller taksameteret til kontroll på det tidspunktet Justervesenet angir at kontrollen skal finne sted. For at taksameteret skal forfalle til kontroll, må Justervesenet ha varslet om kontrollen minst to uker før kontrollen skal finne sted.

Justervesenet skiver videre at dersom bruker unnlater å fremstille et måleredskap til pålagt kontroll, skal det etter forskrift om målenheter og måling § 6-1 tredje ledd betales et gebyr. På det tidspunktet det påklagde vedtaket ble fattet, var dette gebyret på 1 850 kroner.

Justervesenet skriver at de sendte innkalling til kontrollen til klager per post til klagers adresse. Innkallingen har ikke kommet i retur. Vedtaket som er påklaget er sendt til den samme adressen. Justervesenet finner etter dette ikke grunn til å endre vedtaket, og sender det til Nærings- og handelsdepartementet til endelig avgjørelse.

Rettslig grunnlag

Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater. I henhold til § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet samt ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Justervesenet er den nasjonale, måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Utgangspunktet for Justervesenets tilsyn er måleloven kapittel 7, der § 20 sier at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov etterleves. I forskrift om målenheter og måling § 6-1 er det bestemt at det for å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksomhet skal betales gebyr til Justervesenet for behandling av godkjenninger, vedtak, tilsyn og kontroll med at kravene i forskriften blir oppfylt. I samme bestemmelse tredje ledd står det at det også skal betales gebyr dersom bruker unnlater å fremstille et måleredskap til pålagt kontroll hos Justervesenet eller på annet sted. I desember 2012 var gebyrets størrelse kroner 1 850.

Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre stiller flere krav til taksametre, blant annet om konstruksjonskrav, funksjonskrav og maksimale tillatte målefeil. I forskriftens § 37 står det at Justervesenet ved periodisk kontroll av taksametre, kan bestemme at kontrollen skal foretas på et nærmere angitt sted i det området der taksameteret vanligvis brukes, eller i nærheten av Justervesenets lokaler. Videre står det i samme bestemmelse andre ledd at taksameteret når det er bestemt kontrollsted, forfaller til kontroll på det tidspunktet Justervesenet angir at kontroll skal finne sted. For at et taksameter skal forfalle til kontroll må Justervesenet ha varslet om kontrollen minst to uker før kontrollen skal finne sted.

Departementets vurdering

Vi har forståelse for at klager ikke forstår hvorfor han skal betale et gebyr på nesten 2 000 kroner når han mener at han ikke har mottatt noe brev med innkalling til kontroll. I denne saken er dermed spørsmålet som må drøftes, om klagers påstand om at brevet ikke har kommet frem, skal legges til grunn foran Justervesenets påstand om at brevet er sendt.

Justervesenet bruker forskjellige dataprogram/-verktøy for sin virksomhet. De har et dataprogram for å loggføre alle måleredskaper som Justervesenet fører tilsyn med, ett for å håndtere organisering av taksameterkontroller og et tredje dataprogram som viser alle brev som sendes fra og til Justervesenet i en elektronisk postjournal. Alle disse programmene overfører automatisk data til hverandre. Etter departementets oppfatning har Justervesenet gode rutiner for å kontrollere at brev er sendt.

Programmet for organisering av taksameterkontroller genererer automatisk en innkalling senest 21 dager før kontrollen skal skje. Brevene legges i en egen mappe på serveren til Justervesenet. Brevene må skrives ut og sendes manuelt. Når brevene er skrevet ut, må de flyttes fra mappen for innkalling til en annen mappe for sendte innkallinger. Brevet kan først åpnes i programmet for loggføring av måleredskaper når brevet er flyttet til mappen for sendte innkallinger. Brevet vil da også fremkomme av offentlig, elektronisk postjournal. Så langt det lar seg gjøre, er prosessen automatisert.  Brevet med innkallingen til klager, fremkommer av mappen for sendte innkallinger og av elektronisk postjournal. I søk på elektronisk postjournal hos Justervesenet, fremkommer dette slik:

 

Slik vi ser det, taler dette for at rutinene er fulgt i denne saken og at brevet er sendt fra Justervesenet til klager.

Det er svært sjelden at post i Norge ikke kommer frem til adressaten. Om lag 99,998 prosent av all post kommer frem til mottaker (ifølge Posten) og hovedproblemet for post som ikke mottas, er feil adresse. I dette tilfellet er brevet sendt til korrekt adresse.

Når det gjelder hvem som har ansvaret for brevet etter at det er kommet frem til mottagers postkasse, er dette regulert i avtaleloven (lov 1918-05-31 nr. 04). Innkallingen har hjemmel i lov og forskrift og brevet (påbudet) fra Justervesenet har dermed rettsvirkninger overfor mottaker når det har kommet frem (avtaleloven § 2). Innkallingen skal ikke aksepteres for å få retts­virkninger, hvilket betyr at mottaker plikter å møte til kontroll eller eventuelt ta kontakt med Justervesenet for å avtale et annet tidspunkt for kontroll. Brev som blir sendt til postkasse eller postboks, regnes etter avtaleloven § 2 som kommet frem når det er lagt i postkassen.

Som det fremgår av det ovenstående, har Justervesenet gode rutiner for innkalling til kontroller. Vi legger til grunn av brevet er sendt til korrekt adresse. Selv om det er en liten mulighet for at brevet likevel ikke er kommet frem, er denne muligheten så liten (0,002 prosent) at vi finner ikke å kunne legge vekt på den. På denne bakgrunn er det vanskelig å legge vekt på klagers påstand om at brevet ikke har kommet frem. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at påstand om at brevet ikke har kommet frem, skal føre til frafall av gebyret. Vi har derfor kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Vedtak

Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Justervesenets vedtak av 7. desember 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.

Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.