Vedtak i enkeltsaker

Lov 26. januar 2007 nr. 4 om måleenheter, måling og normaltid (målenhetsloven)

Klagesaker etter måleenhetsloven

Dato Navn Beskrivelse
18.3.2011 CenCom AS Taksametere
20.8.2013 Monteringsserice AS Måleloven §§ 20 og 22, måleredskapet skal være tilgjengelig for kontroll.
2.10.2013 Arif Zafir Klage på vedtak om gebyr for unnlatt oppmøte til taksameterkontroll.
21.11.2013  Kamiar Sultanpenah Klage på vedtak om gebyr for unnlatt oppmøte til taksameterkontroll.
11.12.2013 Børge Fjell Taksameterkontroll. Gebyr for ordinær kontroll og oppfølgingskontroll opprettholdt.
12.12.2013 Yousof Dhido Yey Taksameterkontroll. Gebyr for både ordinær kontroll og oppfølgingskontroll opprettholdt.
12.12.2013 Einar Ringen Taksameterkontroll. Installasjonskontroll og ordinær kontroll. Kontrollen gjelder for hele inneværende kalenderår.
12.12.2013 Per Jørgen Listhaug Taksameterkontroll. Ordinær kontroll foretatt i oktober gjelder for hele inneværende kalenderår selv om løyvet er oppsagt og løper ut ved årsskiftet.
1.4.2014 Skaarer Taksameterkontroll. Kontrollen i 2012 og 2013 med seks måneders mellomrom. Klagen ikke tatt til følge.
12.12.2014 Norway Pelagic Fiskemottak ble ilagt overtredelsesgebyr. Plombebrudd på ni gravimetriske fyllemaskiner. Spørsmål om ileggelse av gebyr og om størrelsen på gebyret.
26.1.2015 Graverholt Overtredelsesgebyr ilagt for manglende etterlevelse av pålegg fra JV. Flere varsler gitt. Ikke møtt til kontroll to ganger pluss at taxi ble kjørt etter vedtak om å stanse bruk av taksameteret.
5.5.2015 Mohammad Arif Klage på gebyr for ikke å ha møtt opp til taksameterkontroll ble ikke tatt til følge. Klage på vedtak om å stanse bruk av taksameteret ble ikke tatt til følge.