Lov av 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

Nærings- og fiskeridepartementet har lovansvaret for stiftelsesloven. Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital.

I tillegg oppstiller loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses vedtekter eller oppheve stiftelsen.

Frem til 1. juli 2015 var Nærings- og fiskeridepartementet klageinstans for vedtak fattet av Stiftelsestilsynet. I dag behandles slike klager av Stiftelsesklagenemden.

 

Dato Navn Beskrivelse
10.9.2014 Naustdal kommune Krav om dekning av sakskostnader. Sakskostnader tilkjent på bakgrunn av en rimelighetsvurdering med vekt på saksbehandlingstidens lengde.
4.11.2014 Stiftelsen Moss feriekolonier Oppheving av stiftelse. Vilkårene for opphevelse ikke oppfylt. Stiftelsens egenkapital så stor at avkastningen kan bidra til etterlevelse av et vidt angitt formål. Ikke tatt til følge.
19.11.2014 Stiftelsen Per J. Lindgaard Oppheving av stiftelse. Vilkårene for opphevelse ikke oppfylt. Stiftelsens formål videre angitt enn det klager anfører. Ikke tatt til følge.
5.1.2015 Stiftelsen Knarberg Aldersboliger Oppheving av stiftelse. Vilkårene for opphevelse ikke oppfylt. Stiftelsens kapitalgrunnlag innebærer at formålet kan etterleves og at det ikke er åpenbart ufornuftig eller uheldig. Ikke tatt til følge.
6.1.2015 Stiftelsen Nettverkskreditt for kvinnelige etablerere i Lofoten Oppheving av sitftelsen. Enheten var ingen stiftelse i lovens forstand. Klagen tatt til følge slik at stiftelsen ble opphevet.
9.1.2015 Anne Kristins minnefond Oppheving av stiftelse. Stiftelsens formål ikke fullt ut ivaretatt av det offentlige. Formålet heller ikke åpenbart uheldig eller ufornuftig. Ikke tatt til følge.
23.1.2015 Høyanger Bustadstifting Oppheving av stiftelse. At det grunnet endringer i lovgivningen nå er mer hensiktsmessig for opprettelsen. Vedtektsfestede og godkjente formål lagt til grunn ved vurderingen av om formålet er åpenbart uheldig eller ufornuftig. Ikke tatt til følge.
23.1.2015 Trøgstad Brannkasse Oppheving av stiftelse. Stifelsens vedtekstfestede formål avviker fra den bakenforliggende motivasjonen med opprettelsen. Vedtektsfestede og godkjente formål lagt til grunn ved vurrderingen av om formålet er åpenbart uheldig eller ufornuftig. Ikke tatt til følge.
4.2.2015 Anders Gangstad Oppheving av særeieklausul fastsatt i testament. Ektefelles økonomiske innsats i den annen ektefelles særeie ikke avgjørende for om klausulen var åpenbart uheldig eller ufornuftig. Ikke tatt til følge.
9.2.2015 Tor Hansen, Sofie Hansen, Jacob Thorsen og Boye Thorsen Legat Klage på ilagt årsavgift/beregningsgrunnlag. Det skal ikke skilles mellom fri og bundet egenkapital ved beregningen av årsavgiftens størrelse. Ikke tatt til følge.
18.2.2015 Klimaparkfondet Klage på ilagt årsavgift. Lang saksbehandlingstid for søknad om opphevelse ikke av avgjørende betydning for klagefristen knyttet til ileggelse av årsavgift. Fristen oversittet . Klage avvist.
9.3.2015 Diakonissehuset Lovisenberg Omdanning av stiftelse. Vedtektsendringer. Endringene medførte en svekkelse av stiftelsens tilknytning til et annet organ. Enkelte av endringene ikke ansett å oppfylle kravene til omdanning. Delvis tatt til følge.
11.3.2015 Stiftelsen Gaustad kapell Krav om tilbakebetaling av årsavgift. Stiftelsen omfattes ikke av unntaket i stiftelsesloven  § 6, og er således pliktig til å svare årsavgift. Ikke tatt til følge.
9.4.2015 Nordkyn Kraftlag SA Vedtektsendringer i samvirkeforetak. Godkjenningskompetansen for vedtektsendringer som innebærer at foretakets gjenværende midler skal fordeles på foetakets medlemmer er i samvirkeloven § 135 (6) tillagt Stiftelsestilsynet. Fordelingen må baseres på medlemmenes omsetning med foretaket. Ikke tatt til følge.
14.4.2015 Stiftelsen Nordstrand Menighets Hedersbolig Oppheving av stiftelse. Kirkeloven § 40. Stiftelsens formål er å drive kommersiell utleie til pensjonerte prester. Formålet er ikke et kirkelig formål i lovens forstand. Ikke tatt til følge.
9.6.2015 Alice Wallenbergs testamentariske gave til trefoldighet kirke  Krav om tilbakebetaling av ilagte gebyr og avgifter. Enheten har aldri vært noen stiftelse. Skulle aldri betalt årsavgift til Stiftelsestilsynet. Var heller ikke regnskapspliktig og skulle således ikke vært ilagt forsinkelsesgebyr for manglende innsendte regnskaper. Condictio indebiti. Tatt til følge.
19.6.2015 Nygårdheimen eldresenter Oppheving av stiftelse. Stiftelsesloven §§ 46 og 47. Stiftelsens drift av eldresenter har opphørt. Vilkårene for omdanning er oppfylt. Stiftelsen kan ved mindre inngripende tiltak enn oppheving fortsatt bestå. Ikke tatt til følge.
22.6.2015 Stiftelsen Gammelskolen på Strand

Klage på godkjente vedtektsendringer. Tvist om hvem som var oppretter av stiftelsen samt spørsmål om tolkning av hvem som var stemmerettsberettighet etter tidligere vedtekter.
Oppretter av stiftelsen var enkeltpersoner, og ikke foreningen disse angivelig representerte. Foreningen hadde ikke uttalelsesrett ved vedtektsendringene. Den praktiserte stemmerettsordningen var i strid med vedtektenes ordlyd, men i tråd med konsistent praksis. Ikke tatt til følge.

23.6.2015 Malvik Kirkestue Klage på ilagt årsavgift. Stiftelsen vedtatt opphevet i januar 2014. Avviklingsregnskap innsendt januar 2015. Stiftelsen registrert på skjæringspunktet 1. januar 2015 og pliktet således å svare årsavgift. Ikke tatt til følge.
24.6.2015 Brita Torbergsens Legat Klage på ilagt årsavgift. Stiftelsen vedtatt opphevet desember 2014. Avviklingsregnskap innsendt januar 2015. Stiftelsen registrert på skjæringspunktet 1. januar 2015 og pliktet således å svare årsavgift. Ikke tatt til følge.
18.3.2015 Bergen Skoleskib Utdanningsfond for Sjøfolk Oppheving av stiftelse. Avgjort av enheten aldri har vært noen stiftelse og måtte slettes fra Stiftelesregisteret. Uttalelser om selvstendighetskriteriet. Tatt til følge.