Malvik Kirkestue

Vi viser til klage fra stiftelsen Malvik kirkestue (Stiftelsen) v/ Jan Rynning av 12. januar 2015. Innstilling i klagesaken er oversendt fra Stiftelsestilsynet til Nærings- og fiskerideparte­mentet i brev av 10. februar. I tillegg viser vi til søknad om fritak for plikt til å betale års­avgift, sendt til departementet i brev av 12. februar.

Klagen gjelder Stiftelsestilsynets vedtak av 8. januar 2015 om å ilegge stiftelsen årsavgift for 2015. Vedtaket er begrunnet i at Stiftelsen var registrert i Stiftelsesregisteret 1. januar 2015 med en egenkapital på om lag 2 millioner kroner. På denne bakgrunn er stiftelsen etter Stiftelsestilsynets vurdering forpliktet til å betale årsavgift på 4 515 kroner for 2015.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Stiftelsen Malvik kirkestue ble vedtatt opphevet 22. januar 2014. Endelig avviklingsregnskap ble imidlertid ikke sendt til Stiftelsestilsynet før 12. januar 2015. Stiftelsen ble deretter slettet fra Stiftelsesregisteret 14. januar samme år.

Klager fremholder i sin klage av 12. januar 2015 og søknad om fritak av 12. februar samme år at prosessen med å avvikle stiftelsen har dratt noe ut i tid, og at faktisk drift i stiftelsen ble avsluttet i april/mai 2014. Fra dette tidspunktet overtok Malvik menighetsråd alle stiftelsens verdier. Etter klagers oppfatning bør de faktiske forhold være avgjørende for plikten til å be­tale årsavgift. At avviklingsregnskap ikke ble sendt inn før 12. januar 2015 bør derfor etter klagers vurdering ikke medføre at stiftelsen er forpliktet til å betale årsavgift for inneværende år.

Stiftelsestilsynet fremholder i sin innstilling at plikten til å betale årsavgift er avhengig av faktisk registrering på skjæringstidspunktet 1. januar for det aktuelle år. Er stiftelsen registrert per 1. januar med en egenkapital som overstiger terskelverdiene i forskriften som hjemler ileggelse av årsavgift, er stiftelsen etter tilsynets vurdering forpliktet til å betale årsavgift uavhengig av om den faktiske driften er avsluttet på et tidligere tidspunkt.

Rettslig grunnlag
Stiftelser som per 1. januar i det aktuelle året er registrert i stiftelsesregisteret, og har en egen-kapital på over 100 000 kroner, skal svare årsavgift til Stiftelsestilsynet. Dette følger av forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 til stiftelsesloven § 4 annet ledd.

Hvilket beløp avgiften skal settes til, beror på størrelsen på stiftelsens egenkapital. Fra bestemmelsens tredje og fjerde ledd hitsettes:

"Avgiften fastsettes slik:
a)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 100 000 til kr 199 999, skal betale 0,75 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
b)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 200 000 til kr 499 999, skal betale 1 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
c)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 500 000 til kr 999 999, skal betale 1,75 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
d)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 1 000 000 til kr 4 999 999, skal betale 5,25 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
e)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 5 000 000 til kr 14 999 999, skal betale 5,75 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
f)      Stiftelser som har en egenkapital fra kr 15 000 000 til kr 49 999 999, skal betale 7 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
g)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 50 000 000 til kr 99 999 999, skal betale 12 ganger rettsgebyret i årlig avgift.
h)     Stiftelser som har en egenkapital fra kr 100 000 000 eller mer, skal betale 17 ganger rettsgebyret i årlig avgift.

Ved fastsettelsen av avgiften skal egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret legges til grunn.”

Ved avgjørelsen av om og i så fall av hvilken størrelse årsavgift skal ilegges, er altså kun to forhold relevante. De er om stiftelsen er registrert i stiftelsesregisteret og størrelsen på egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret.

Departementets vurdering
Klager fremholder at plikten til å betale årsavgift må bero på den faktiske situasjonen i stiftelsen, nemlig at det i april/mai 2014 ble besluttet å overføre stiftelsens midler til Malvik menighetsråd og at driften i stiftelsen opphørte fra dette tidspunktet. Klager ber i sin søknad om fritak fra plikten til å betale årsavgift om at departementet utviser skjønn slik at stiftelsen kan fritas for betalingsplikten.

Etter departementets vurdering er ordlyden i forskriften § 4 fjerde ledd klar, og åpner ikke for at verken Stiftelsestilsynet eller departementet kan utvise noen form for skjønn ved ileggelsen av årsavgift. Ved vurderingen av om stiftelsen skal ilegges årsavgift er kun to forhold av relevans. Er stiftelsen registrert i Stiftelsesregisteret per 1. januar det aktuelle året med en egenkapital som oversiger terskelverdiene nevnt ovenfor under "Rettslig grunnlag", plikter stiftelsen å betale årsavgift. Dette gjelder uavhengig av faktisk situasjon i stiftelsen, herunder om det innad i stiftelsen er besluttet å søke om omdanning til opphør.

Stiftelsens forpliktelser gjelder inntil det tidspunkt den er slettet fra Stiftelsesregisteret. Slik sletting kan først skje ved innsendelse og godkjennelse av avviklingsregnskap for stiftelsen. Avviklingsregnskapet ble sendt Stiftelsestilsynet 12. januar 2015, og tilsynet hadde således ikke grunnlag for å slette stiftelsen fra registeret før skjæringspunktet 1. januar.

Departementet har forståelse for at dette kan oppleves som urimelig for stiftelser som i den foreliggende saken, hvor stiftelsen blir slettet kort tid etter skjæringspunktet 1. januar. Dette medfører imidlertid ikke at stiftelsen kan fritas fra sin plikt til å betale årsavgift. Det må av forenklings- og effektivitetshensyn gjelde et absolutt skjæringspunkt for når stiftelsers forpliktelser opphører. Selv om det i denne konkrete saken kun har gått 14 dager fra skjæringspunktet til sletting, innebærer dette ikke at stiftelsens forpliktelse til å betale årsavgift bortfaller eller reduseres.

Den nå opphevede stiftelsen Malvik kirkestue er etter dette forpliktet til å betale årsavgift til Stift­elsestilsynet for 2015 på 4 515 kroner.

Vedtak
I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Stiftelsestilsynets vedtak 8. januar 2015 om å ilegge stiftelsen Malvik kirkestue årsavgift for 2015 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer enkeltvedtak på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.