Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Per Jørgen Listhaug

Vi viser til klage datert 8. februar 2013 som er oversendt med brev fra Justervesenet 22. mai 2013. Vi viser også til foreløpig svar sendt fra Nærings- og handelsdepartementet 12. juni 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Juster­vesenets vedtok 26. oktober ikke å godkjenne klagers taksameter etter kontroll gjennomført 24. oktober 2012. Kontrollen avdekket at taksameteret viste målefeil for tilbakelagt distanse som overskred de tillatte grensene. Klagen gjelder hvorvidt den ordinære kontrollen som ble gjennomført 24. oktober 2012 skulle ha vært gjennomført, og dermed om klager skulle ha blitt pålagt gebyr for kontrollen.

Klager søkte 6. november 2012 Justervesenet om fritak fra oppfølgingskontrollen som opprinnelig ble pålagt fordi taksameteret ikke ble godkjent i den ordinære kontrollen. Søknaden ble innvilget 14. november 2012. Denne klagen gjelder dermed bare hvorvidt ordinær kontroll skulle ha funnet sted og om klager skal betale det pålagte gebyret.

I brev 22. mai 2013 fra Justervesenet til Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Justervesenet sitt vedtak av 26. oktober 2012 og sender klagen til Nærings- og handels­departementet for endelig avgjørelse.

Vi har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Klagers beskrivelse av saksforholdet
Klager skriver at den ordinære kontrollen 24. oktober 2012 ikke skulle vært gjennomført og ber om at gebyret som er pålagt ham blir ettergitt. Dette er fordi han mener at han har en muntlig avtale med Justervesenet om at han ikke skulle pålegges gebyret.

Kontrollen ble gjennomført under de såkalte Norgestaxi-dagene i Bergen. Alle løyvehavere som hadde anledning, ble kalt inn av selskapet, og skulle kjøre innom Laksevåg i Bergen for at Norgestaxi kunne ta en visuell sjekk av bilen samt at Justervesenet skulle utføre taksameter­kontroll. Klager skulle levere løyvet ved utgangen av 2012 og tok kontakt med Norgestaxi for å høre om han kunne unnlate å få gjennomført kontrollen. Norgestaxi svarte bekreftende på dette, men ba om at det skulle gjennomføres en visuell kontroll av bilen. Løyvehavers sjåfør møtte på Norges­taxi-dagene med bilen, hvorpå Justervesenets kontrollør gjennomførte en ordinær kontroll av taksameteret.  

Klager skriver at han etter kontrollen (15.11.) var i kontakt med Justervesenet og at han da forsto det slik at han kunne se bort fra gebyret. For å få dette endelig bekreftet sendte klager en e-post til Justervesenet på Kjeller. Denne e-posten er ikke besvart. Det neste klager så fikk, var en purring på forfalt gebyr han mottok i begynnelsen av februar 2013. Klagers kontakt­person i Justervesenet (fra telefonsamtalen 15.11.) kom etter dette tilbake til klager og forklarte at klager må ha misforstått hvilket gebyr det var som ble ettergitt. E-postkorrespon­dansen ligger vedlagt saken.

Klager skriver også at taksameteret allerede er kontrollert for 2012 og at i 2013 skulle han ikke kjøre taxi.

Justervesenets vedtak datert 22. mai 2013
Justervesenet skriver at det følger av lov om målenheter og måling § 20 samt forskrift om målenheter og måling § 5-1 første ledd bokstav m at taksameter er underlagt tilsyn av Justervesenet i den perioden taksameteret er i bruk.

Justervesenet skriver at det følger av taksameterforskriften § 4 at gyldighetsperioden for taksameterkontroll er ett år. Forrige ordinære kontroll fant sted 20. august 2011. Den påklagde kontrollen fant sted 24. oktober 2012. Godkjenninger følger kalenderåret, og kontrollen kan gjennomføres innenfor kalenderåret. Videre skriver Justervesenet at selv om kjøringen skulle opphøre ved årsskiftet, var taksameteret i bruk da kontrollen fant sted og skulle fortsatt brukes ut året. Justervesenet skriver at det dermed var korrekt at taksameteret skulle kontrolleres i 2012. Taksameteret kunne dermed ikke fritas fra ordinær kontroll.

Justervesenet viser også til at det ikke var den ordinære kontrollen, men oppfølgings­kontrol­len klager hadde fått fritak for. Etter lov- og forskriftsverket skal løyvehaver betale gebyr for ordinær kontroll.

Justervesenet finner etter dette ikke grunn til å endre vedtaket, og sender det til Nærings- og handelsdepartementet til endelig avgjørelse.

Rettslig grunnlag
Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater. I henhold til § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfreds­stillende nøyaktige ut fra formålet samt ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Justervesenet er den nasjonale, måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Utgangspunktet for Justervesenets tilsyn er måleloven kapittel 7, der § 20 sier at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov etterleves. I forskrift 20. desember 2077 nr. 1723 om målenheter og måling (mål­enhets­forskriften) § 5-1 bokstav m er det bestemt at taksametre skal godkjennes og kontrol­leres i tråd med reglene i forskriften samt i taksameter­forskriften. I målenhets­forskriften § 5-2 står det at måleredskapet skal kontrolleres og godkjennes under bruk. Etter samme forskrift § 3-4 første ledd, bokstav n, er det fastsatt krav til taksametre når måle­resultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør.

Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften) stiller flere krav til taksametre, blant annet om konstruksjonskrav, funksjonskrav og maksimale tillatte målefeil. Etter § 4 i taksameterforskriften er gyldighetsperioden for godkjenning av taksa­metre ett år.

Lov- og forskriftsverket har ingen bestemmelser om fritak fra kontroll der drosjeløyvet er sagt opp og kontrollen skal foregå i løpet av oppsigelsestiden på tre måneder. 

I målenhetsforskriften § 6-1 står det at det betales gebyr til Justervesenet for tilsyn og kontroll for å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksomhet. I andre ledd står det at for kontroll- og tilsynsaktiviteter skal gebyrene belastes den som er ansvarlig for etterlevelse av kravene som kontrolleres. Videre står det at det skal betales gebyr uavhengig av resultatet av kontrollen.

Departementets vurdering
Gyldighetsperioden for taksameter er et kalenderår. Periodisk (ordinær) kontroll av taksameter skal foretas én gang per kalenderår, men kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kalenderåret. Selv om kontroll av et taksameter foretas sent et år, kan kontrollen gjøres tidlig det påfølgende kalenderåret. Dette er fordi Justervesenets tilsyns­virksomhet må planlegges for å redusere kostnadene for den landsomfattende taksameter­kontrollen.

Den periodiske kontrollen av klagers taksameter som ble gjort 24. oktober 2012, gir dermed en god­kjen­ning for hele 2012. Forrige ordinære kontroll fant sted i august 2011 og gjaldt for 2011. Klager hadde dermed ikke gjennomført kontroll for 2012 slik han skriver i klagen. Kontrollen for 2012 kunne like gjerne ha foregått i januar, og ville på samme måte som kon­trol­len i oktober, gitt løyvehaver en godkjennelse for hele 2012. Vi kan dermed ikke legge vekt på hvor lang tid det går fra kontrollen til løyvet opphører. Det kommer frem av sakens papirer at løyvehaver har hatt ordinær taxivirksomhet i kalenderåret 2012, og selv om kjøringen skulle opphøre ved årsskiftet, krever loven at det foretas en periodisk kontroll for å godkjenne taksameteret. Vi mener dermed at det er korrekt at ordinær kontroll skulle gjennomføres i 2012.

De aller fleste av Justervesenets kontroller av taksametre arrangeres ved skriftlig innkalling med hjemmel i taksameterforskriften § 37 første ledd, som sier at Justervesenet kan bestemme at kontrollen skal foretas på et nærmere angitt sted i det området der taksameteret vanligvis brukes. Hvis kontrollen er avtalt på denne måten, skal bruker ha blitt varslet om kontrollen minst to uker før kontrollen skal finne sted.

Forskriften hindrer ikke at ordinære kontroller også kan arrangeres på andre måter, noe som gjøres ofte. Noen kontroller arrangeres for eksempel ved muntlig avtale. Dette er praktisk der det er store avstander og det er vanskelig å forutsi nøyaktig når kontrollørene vil kunne være på plass. Kontroller kan også arrangeres i samarbeid med sentralene. Justervesenets erfaring er at sentralene bistår Justervesenet med å sette opp lister slik at kontrollene kan skje smidig. Justervesenet har imidlertid ikke lov til å pålegge sentralene å samarbeide om slike kontroller. Periodiske kontroller kan også gjøres samtidig med at det foretas stikkprøvekontroll.

I denne saken har kontrollen foregått i samarbeid med løyvehavers sentral, Norgestaxi. Norgestaxi arrangerte noe de kaller Norgestaxi-dagene, hvor blant annet Justervesenet foretok ordinære årlige kontroller.

Lov- og forskriftsverket inneholder ikke bestemmelser om fritak fra kontroll i tilfeller der drosjeløyvet er oppsagt. Det er dermed ikke lagt opp til at det skal ha noen betydning for det periodiske tilsynet om det er en kort eller lang periode igjen av det inne­værende kalenderåret før kjøringen skal opphøre.

For øvrig er det Justervesenet som er tilsynsmyndighet og fast­setter når og hvor periodiske kontroller skal finne sted. Norgestaxi kan ikke avgjøre om det er nødvendig eller ikke å gjennomføre taksameterkontroll. Det er kun Justervesenet som kan gi fritak fra periodisk taksameterkontroll, og det er ikke gitt noe slikt fritak i denne saken.

Vi har forståelse for klagers frustrasjon over at han ikke kan få fritak fra kontroll når han har så kort tid igjen av drosjeløyvet. Justervesenet har imidlertid i sine interne rutiner lagt opp til at det gis fritak fra periodisk kontroll i tilfeller der det er mindre enn én måned igjen av oppsigelsestiden. Dette er ikke et lovpålagt fritak, men noe Juster­vesenet selv har bestemt. Det må imidlertid settes en grense et sted, og Justervesenets grense på én måned er etter vår mening rimelig. Uansett hvor grensen settes, vil det i noen tilfeller være en dag eller to som skiller kontroll/ikke kontroll. I denne saken er det omtrent 2,5 måneder (24.10.12–6.1.13), og vi kan ikke se at det er noen særskilt grunn til at klager skal inn­lem­mes i Justervesenets interne fritaksordning.

Det følger av målenhetsforskriften at løyvehaver skal betale gebyr for kontroll, og størrelsen på gebyret er også fastsatt i forskriften. Når det gjelder den muntlige avtalen klager hevder å ha hatt med Justervesenet, viser korrespondansen at det er oppfølgingskontrollen med tilhørende gebyr det er gitt fritak for, og ikke den ordinære kontrollen.

På denne bakgrunn er det vanskelig å legge vekt på klagers påstand om at kontrollen ikke skulle ha funnet sted. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at det faktum at drosjeløyvet er sagt opp, skal føre til fritak fra kontroll.

Vi har derfor kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Vedtak
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Justervesenets vedtak av 26. oktober 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.
Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.