Tor Hansen, Sofie Hansen, Jacob Thorsen og Boye Thorsen Legat

Vi viser til klage fra  stiftelsen Tor Hansen Sofie Hansen Jacob Thorsen og Boye Thorsen legat (stiftelsen) v/ Håkon Næss av 11. mars 2014. Innstilling i klagesaken er oversendt fra Stiftelsestilsynet til  Nærings- og fiskeridepartementet i brev av 17. mars samme år.

Klagen gjelder Stiftelsestilsynets avslag på klage på beregningsgrunnlaget for ilagt årsavgift for 2014. Klagers opprinnelige klage av 17. februar ble i vedtaket av 27. februar avvist, da Stiftelsestilsynet vurderte denne dit hen at den gjaldt selve ileggelsen av årsavgift, og ikke beregningsgrunnlaget som lå til grunn for ileggelsen. Det er etter Stiftelsestilsynets oppfatning ikke anledning til å klage på selve ileggelsen av årsavgift. I sin innstilling har Stiftelsestilsynet imidlertid opphevet sitt avvisningsvedtak, men samtidig opprettholdt sitt vedtak om ileggelse av avgift av 29. januar 2014. Spørsmålet, slik saken står for departementet, er om vedtaket om ileggelse av årsavgift for 2014 er basert på riktig beregningsgrunnlag, og derfor skal opprettholdes.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken
Klager skriver i sin første henvendelse til Stiftelsestilsynet at tilsynet har lagt til grunn galt beregningsgrunnlag ved ileggelsen av årsavgift. Etter klagers oppfatning må det skilles mellom bundet og fri egenkapital, slik at kun førstnevnte legges til grunn ved beregningen av årsavgiftens størrelse.

Stiftelsestilsynet har i sin behandling av saken opprettholdt sitt tidligere vedtak. Tilsynets begrunnelse for dette er at beregningsgrunnlaget er stiftelsens egenkapital slik den fremgår av sist innsendte regnskap.

Rettslig grunnlag
Stiftelser som per 1. januar i det aktuelle året er registrert i stiftelsesregisteret, og har en egenkapital på over 100 000 kroner, skal svare årsavgift til Stiftelsestilsynet. Dette følger av forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 til stiftelsesloven § 4 annet ledd.

Hvilket beløp avgiften skal settes til, beror på størrelsen på stiftelsens egenkapital. Fra bestemmelsens tredje og fjerde ledd hitsettes:

”Avgiften fastsettes slik:

a)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 100 000 til kr 199 999, skal betale 0,75 ganger   rettsgebyret i årlig avgift.

 

b)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 200 000 til kr 499 999, skal betale 1 ganger   rettsgebyret i årlig avgift.

 

c)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 500 000 til kr 999 999, skal betale 1,75 ganger   rettsgebyret i årlig avgift.

 

d)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 1 000 000 til kr 4 999 999, skal betale 5,25   ganger rettsgebyret i årlig avgift.

 

e)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 5 000 000 til kr 14 999 999, skal betale 5,75   ganger rettsgebyret i årlig avgift.

 

f)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 15 000 000 til kr 49 999 999, skal betale 7   ganger rettsgebyret i årlig avgift.

 

g)

Stiftelser   som har en egenkapital fra kr 50 000 000 til kr 99 999 999, skal betale 12   ganger rettsgebyret i årlig avgift.

 

h)

Stiftelser   som har en egenkapital på kr 100 000 000 eller mer, skal betale 17 ganger   rettsgebyret i årlig avgift.

Ved fastsettelsen av avgiften skal egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret legges til grunn.”

Ved avgjørelsen av om, og i så fall av hvilken størrelse årsavgift skal ilegges, er altså kun to forhold relevante. Disse er om hvorvidt stiftelsen er registrert i stiftelsesregisteret, og størrelsen på egenkapitalen slik den fremgår av sist innsendte regnskaper til Regnskapsregisteret.

Departementets vurdering
Klager fremholder at det ved beregningen av stiftelsens egenkapital må ses bort fra andelen av kapitalen som utgjør fri egenkapital. Slik departementet forstår klagen, er dette synspunktet begrunnet med at disse midlene potensielt kunne vært brukt, og  at egenkapitalen i et slikt tilfelle ikke ville oversteget terskelen angitt i forskriften § 4 tredje ledd bokstav d. Dersom den frie egenkapitalen medregnes, vil årsavgiften være 4 215 kroner. Om beregningsgrunnlaget kun er den bundne egenkapitalen, vil dette beløpet være 1 505 kroner.

Etter departementets oppfatning er ordlyden i forskriften § 4 fjerde ledd klar. Avgiften skal beregnes på grunnlag av egenkapitalen slik den fremgår av de innsendte regnskaper. Ved å skille mellom ulike typer egenkapital vil en fravike forskriftens ordlyd. Dersom en slik tolkning skal legges til grunn, kreves det klare holdepunkter. Departementet kan ikke se at det finnes noen slike holdepunkter.

Av stiftelsens innsendte regnskaper er egenkapitalen oppgitt å være 1 080 498 kroner. Ved å legge dette til grunn, skal stiftelsen etter forskriften § 4 tredje ledd bokstav d svare en årsavgift på 5,25 ganger rettsgebyret (4 515 kroner).

Vi har etter dette kommet til at beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for Stiftelsestilsynets vedtak av 29. januar 2014 om å ilegge stiftelsen årsavgift, er riktig.

Vedtak
I medhold av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Stiftelsestilsynets vedtak 29. januar 2014 om å ilegge stiftelsen Tor Hansen Sofie Hansen Jacob Thorsen og Boye Thorsen Legat årsavgift og beregningsgrunnlaget for denne for 2014 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer enkeltvedtak på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.