Høringsinstanser

Næringslivets Hovedorganisasjon;Postboks 5250 Majorstua;0303 OSLO

Kommunenes Sentralforbund;Postboks 1378 Vika;0114 OSLO

Samferdselsdepartementet;Postboks 8010 Dep;0030 OSLO

Olje- og energidepartementet;Postboks 8148 Dep;0033 OSLO

Teknologibedriftenes landsforening

Oljeindustrienes landsforening.