Høringsinstanser

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

LO v/Fellesforbundet