Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akvaforsk

Direktoratet for naturforvaltning

Eksportutvalget for fisk

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Fiskeriforskning

Fiskerihøgskolen

Fylkeskommunene fra Agder til Finnmark

Havforskningsinstituttet

Kystdirektoratet

NIVA

Norges forskningsråd

SINTEF; Fiskeri og havbruk

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

LO v/Fellesforbundet

Norges Fiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges naturvernforbund

World Wildlife Fund

Bellona