Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Merknader til enkelte bestemmelser

Merknader til enkelte bestemmelser

Nedenfor knyttes det noen kommentarer til enkelte av bestemmelsene i lovforslaget. Merknadene er ment som et supplement til høringsbrevet forøvrig.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 4 Eiendomsretten til mineralene

Denne bestemmelsen er ny i forhold til tidligere forslag. Bestemmelsen endrer ikke på realiteten i eierforholdet til mineralene, men er tatt inn i lovteksten av pedagogiske grunner.

§ 5 Definisjoner

Definisjonene er laget for å forenkle lovens begrepsbruk. Departementet har hatt et ønske om å komme frem til gode og dekkende begreper som i størst mulig grad passer både for de mutbare og de ikke-mutbare mineralene.

I lovteksten omtales organet som Direktoratet for mineralforvaltning. Endingen innebærer kun skifte til et navn som etter departementets oppfatning på en bedre måte dekker den virksomheten som i dag drives av Bergvesenet. Departementet har bestemt at navneskiftet skal skje i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye mineralloven.

Kapittel 2. Leting

§ 6 Fri leterett

Hensikten med den frie leteretten er å styrke retten til å finne nye områder som kan være aktuelle for mineralaktivitet. Det er imidlertid begrenset hva leteren kan foreta seg i kraft av den frie leteretten, se nærmere under § 7 Leterettens omfang. I tillegg til de begrensninger som følger av § 49, Områder unntatt fra leting og undersøkelse, kan annet lovverk begrense leteretten. Det tenkes da særlig på naturvern- og kulturminnelovgivningen.

§ 7 Leterettens omfang

Bestemmelsen angir hvilke arbeider leteren kan utføre uten samtykke fra grunneieren og brukeren av grunnen. I letefasen kan leteren i utgangspunktet kun utføre arbeider i overflaten. Det er bare nødvendige arbeider som er tillatt. Nødvendigheten knytter seg til hensikten med letingen, som i henhold til loven er å påvise forekomster av mineraler. Leteren kan foreta enkle inngrep med håndredskaper, samt ta med seg steinprøver. Omfattende arbeider, for eksempel alle former for kjerneboringer, for å kartlegge utstrekningen av en eventuell forekomst, omfattes ikke av lovens letebegrep, men vil anses som undersøkelser som krever en spesiell undersøkelsesrett i henhold til lovens kap. 3.

Kapittel 3. Undersøkelse

§ 11 Søknad om undersøkelsesrett

Undersøkelsesretten gir innehaver rett til å foreta undersøkelser i samsvar med § 16. Undersøkelsesrett med best prioritet er videre vilkår for å få utvinningsrett.

Bestemmelsens andre ledd presiserer at innehaveren av en undersøkelsesrett ikke kan søke om flere undersøkelsesrettigheter for samme område. Bestemmelsen hindrer at en undersøker båndlegger et område ved for eksempel å få en ny undersøkelsesrett rett før utløpet av fristen i § 19.

§ 16 Undersøkelsesretten

Bestemmelsen angir hvilke arbeider en innehaver av undersøkelsesrett til mutbare mineraler kan utføre uten samtykke fra grunneier og bruker. Det er kun nødvendige arbeider som er tillatt. Nødvendigheten knytter seg til hensikten med undersøkelsene, som i henhold til loven er å vurdere om det finnes en forekomst av mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig eller å bli drivverdig innen rimelig tid i henhold til vilkåret om drivverdig forekomst for å få en utvinningsrett, jf. lovens § 27.

Undersøkelsesretten vil være av et annet omfang enn det som følger av leteretten. Mens leteren kun har adgang til å utføre begrensede arbeider i overflaten, kan innehaveren av en undersøkelsesrett bore kjerneprøver og grave hull i bakken. Grensene for når grunneiersamtykke er nødvendig følger av bestemmelsens siste ledd. Undersøkeren kan ikke foreta inngrep som kan medføre vesentlig skade på grunnen uten samtykke fra eieren og brukeren av grunnen. Dersom undersøkeren ikke får samtykke til arbeidene, kan vedkommende søke om ekspropriasjon av nødvendige rettigheter, jf. § 38 første ledd.

Bestemmelsens andre punktum presiserer at undersøkelsesretten også omfatter nødvendig tilgang til grunn for å foreta arbeidet, herunder midlertidig lagringsplass til utstyr som er nødvendig for å kunne utføre undersøkelsene. Undersøkeren vil i tillegg kunne ha behov for et midlertidig bosted og atkomst til forekomsten. Departementet er av den oppfatning at slike rettigheter må bygge på avtale med grunneier. Dersom det ikke er mulig å oppnå en avtale om dette kan undersøkeren søke om å ekspropriere grunn til dette formål, jf.

§ 38 første ledd. Dette er i samsvar med gjeldende rett.

Kapittel 4. Rett til utvinning

§ 26 Avtale om utvinningsrett

I likhet med undersøkelse må retten til utvinning av ikke-mutbare mineraler bygge på avtale med grunneieren. I de tilfellene der det ikke er mulig å komme til enighet om en avtale kan det søkes om ekspropriasjon, jf. § 36

§ 27 Søknad om utvinningsrett

Det fremgår av første ledd at man for å få utvinningsrett må ha undersøkelsestillatelse for mutbare mineraler med best prioritet. Dersom en annen har en undersøkelsestillatelse for mutbare mineraler med bedre prioritet i deler av området, blir utvinningsrett nektet for denne delen av området.

Når det gjelder drivverdighetsvurderingen foreslås det ingen endringer i forhold til gjeldende rett.

Dersom vilkårene for å få utvinningsrett er oppfylt, har søkeren krav på å få utvinningsrett. Det er ingen diskresjonær prøving på dette stadiet.

Kapittel 5. Ekspropriasjon

§ 36 Ekspropriasjon

For vurderingen av hva det innebærer å ha en førsterett til utvinning se høringsbrevets punkt 5.2.

Kapittel 6 Særregler for mutbare mineraler i Finnmark

Se Ot.prp. nr. 53 (2002-2003) om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke og forslag endringer i bergverksloven.

Kapittel 7. Drift

§43 Bergmessig drift

Kravet til bergmessig drift retter seg her mot selve driften, men gjelder også i forbindelse med undersøkelsesarbeider, herunder prøvedrift, jf. §§ 10 og 17. Den rettslige standarden gir uttrykk for at driften skal gjennomføres slik at ressursene utnyttes på best mulig måte innenfor de faglige standarder som gjelder for denne type virksomhet, samtidig som omgivelsene og miljøet blir ivaretatt på best mulig måte.

§ 46 Igangsetting og stans av drift

For at Direktoratet skal kunne føre tilsyn med uttak som ikke utløser krav til aktørsertifisering skal det sendes melding til Direktoratet før drift igangsettes. Mindre uttak som en del av den ordinære undersøkelsen, og begrensede uttak til eget bruk vil ikke utløse meldeplikten. Det vil her være snakk om beskjedne uttak. Departementet har imidlertid ikke tatt endelig stilling til hvor grensen for meldeplikt bør gå.

Kapittel 8 Generelle bestemmelser

§ 50 Varsomhetsplikt

Bestemmelsen angir et aktsomhetskrav som gjelder ved alle arbeider etter loven, både ved leting, undersøkelse og drift. Bestemmelsen ivaretar primært allmennhetens interesser i å verne om naturen. Graden av varsomhet som pålegges virksomhetshaveren vil kunne variere etter hvor arbeidene foregår.

§ 45 Erstatningsplikt

Bestemmelsen bygger på prinsippet i bergverksloven § 6 om objektivt erstatningsansvar for leter. Det forhold at leteretten kun tillater meget begrensede inngrep, gjør at letearbeider sjeldent vil medføre erstatningsplikt.

Reglen må tolkes i tråd med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, herunder at det kun er det økonomiske taper som skal erstattes. Ansvaret gjelder uavhengig at om leteren og undersøkeren har holdt seg innenfor lete-/undersøkelsesretten, eller om grensene for disse rettighetene er overtrådt.

I tillegg til det lovfestede objektive ansvaret gjelder alminnelige erstatningsrettslige regler. Slikt ansvar kan for eksempel bli aktuelt ved skade på mennesker.

Til toppen