Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sanksjoner

Sanksjoner

Departementet ønsker i hovedsak å videreføre de sanksjonsbestemmelsene som ble foreslått av minerallovutvalget, og som også departementet gav sin tilslutning til i Ot. prp. nr. 35. Det ulovfestede prinsippet om forholdsmessighet gjelder selvsagt på dette området. Dette innebærer at sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til overtredelsen. Nedenfor beskrives de enkelte sanksjoner som foreslås i forslaget. Sanksjonsvedtak fattet av Bergvesenet kan påklages til departementet.

Midlertidig stoppordre

Dersom virksomheten ikke drives på bergmessig måte, og dersom virksomheten ikke etterkommer Bergvesenets pålegg ønsker departementet å gi Bergvesenet en mulighet til midlertidig å stoppe driften. Dette vil være særlig aktuelt der det er nødvendig å stoppe virksomheten for å hindre ytterligere ødeleggelser.

Stoppordren skal som nevnt kun være midlertidig, og det skal fastsettes en tidsfrist i vedtaket. Dersom stoppordren ikke etterkommes, må Bergvesenet benytte seg av en av de andre nedenfor nevnte sanksjoner.

Tilbaketrekking av rettigheter

Bergvesenet skal kunne trekke tilbake undersøkelsesrett eller utvinningsrett til mutbare mineraler dersom rettighetshaveren i vesentlig grad bryter lovens bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven. Vesentlighetskravet må ses i forhold til karakteren og omfanget av den rettigheten det er aktuelt å trekke tilbake, og de virkninger tilbaketrekkingen vil få for rettighetshaveren.

Tilbaketrekking av aktørgodkjenning

Bergvesenet skal kunne trekke tilbake aktørgodkjenningen dersom denne er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning. Det samme gjelder dersom vilkår eller pålegg av vesentlig betydning blir overtrådt. Trekkes sertifiseringen tilbake etter at drift er igangsatt, innebærer dette at driften må stanses.

Tvangsmulkt

Ved overtredelse av vilkår eller pålegg knyttet til driften, kan det fastsettes en tvangsmulkt som påløper inntil forholdet er brakt i orden. Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet er av den oppfatning at denne myndigheten bør legges til Bergvesenet, som også kan frafalle kravet på påløpt tvangsmulkt.

Straffebestemmelser

Med mindre en strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse, skal visse uaktsomme eller forsettelige overtredelser av mineralloven kunne straffes med bøter. Bestemmelsen vil utformes etter forslaget i Ot. prp 35 og dagens bergverkslov § 64. Bestemmelsene er underlagt offentlig påtale, jf. lov av 22. mai 1902 Almindelig borgelig Straffelov (straffeloven) §77.

Til toppen