Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Departementer

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utanriksdepartementet

Finansdepartementet

Andre offentlige instanser

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Mattilsynet – hovedkontoret

Mattilsynets regionkontorer

Direktoratet for naturforvaltning

Statens forurensningstilsyn

Norges vassdrags- og energidirektorat

Miljøvernavdelingene hos Fylkesmannen

Innovasjon Norge

Havforskningsinstituttet

NINA

Veterinærinstituttet

Akva. veterinærenes forening

Fiskeriforskning

Standard Norge

Kystdirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Interesse- og næringsorganisasjoner

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norske lakseelver

Norges jeger- og fiskerforbund

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges naturvernforbund

LO v/ fellesforbundet

Bellona

Kommunenes sentralforbund

World wildlife foundation