Høringsinstanser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Barne- og familiedepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Edelmetallkontrollen
Euro Info Centre – Øst
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Innovasjon Norge
Justervesenet
Justis- og politidepartementet
Kirke- og kulturdepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landbruksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøverndepartementet
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialdepartementet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Statens næringsmiddeltilsyn
Statsministerens kontor
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Høringsfristen er 19. mars 2004