Høringsinstanser

Direktoratet for naturforvaltning

Fikeriforskning

Fiskeridirektoratet

Fiskeri-og havbruksnæringens Landsforening

Havforskningsinstituttet

Innovasjon Norge

Norges Fiskarkvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Kystfiskarlag

Norges Nærings-og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Salgslagenes samarbeidsråd

Sametinget

Sjef Kystvakten

Sør-Norges Trålerlag

Attac Norge

Den norske advokatforening

Dyrebeskyttelsen i Norge

Eksportutvalget for fisk

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Greenpeace

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Natur og Ungdam

Norges Fritids-og småfiskerforbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Jeger-og fiskerforbund

Norges Kyst-og fjordfiskarlag

Norges naturvernforbund

Rederiforeningen for ringnotfartøy u/70 fot

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Taretrålfiskernes forening

WWF

Arbeids-og sosialdepartementet

Justis-og politidepartementet

Kommunal-og regionaldepartementet

Landbruk-og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringdepartementet

Næings-og handelsdepartementet

Riksrevisjonen

Utdannings-og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus Fylkeskommune

Aust-Agder Fylkeskommune

Buskerud Fylkeskommune

Finnmark Fylkeskommune

Hordaland Fylkeskommune

Landsdelsutvalget for Nord Norge

Møre-og Romsdal fylkeskommune

Nord -Trøndelag Fylkeskommune

Nordland Fylkeskommune

Oslo Kommune

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsrådet for Vest-og Sørlandet

Sogn-og fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Troms Fylkeskommune

Vest-Agder Fylkeskommune

Vestfold Fylkeskommune

Østfold Fylkeskommune