Høringsinstanser

Offentlige:

Departementene

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Konkurransetilsynet

Politidirektoratet

Mattilsynet

Statens forurensningstilsyn

Statens naturoppsyn

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Innovasjon Norge

Toll og avgiftsdirektoratet

Fylkeskommunene

Fylkesmannsembetene

Sysselmannen på Svalbard

Sametinget

Patentstyret

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Regjeringsadvokaten

Oslo Børs

Næringsorganisasjoner/interesseorganisasjoner:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Bellona

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norske Lakseelver

Debio

Norges Fiskarlag

Norges Jeger- og fiskerforbund

Advokatforeningen

Andre organisasjoner:

Eksportutvalget for fisk

Norges Eksportråd

Rådet for dyreetikk

Konkursrådet

Forskningsinstitusjoner:

Akvaforsk

Bioteknologinemnda

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

NIVA

Norges forskningsråd

SINTEF fiskeri og havbruk

Norges veterinærhøgskole

Statskonsult

Universitets- og høgskolerådet

Veterinærinstituttet