Høringsinstanser

Departementene

Bensinforhandlernes bransjeforening
Bergvesenet
Det norske Veritas
Energibedriftenes landsforening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Flyselskapenes landsforening
Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør
Helse Vest
Helse Øst
Kjøttindustriens landsforening
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Nemko
NITO
Norges kyst- og fjordfiskarlag
Norges kystfiskarlag
Norges lastebileierforbund
Norges råfisklag
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Akkreditering
Norsk petroleumsinstitutt
Norske varmeforhandlere
Næringslivets hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Oljedirektoratet
Oljeindustriens landsforening
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Prosessindustriens landsforening
Pukk- og grusleverandørenes landsforening
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Standard Norge
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens rettstoksikologiske institutt
Statens strålevern
Statens vegvesen
Tekna
Teknologibedriftenes landsforening
Teknologisk institutt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportbedriftenes landsforening
NTNU
Universitetet i Oslo