Høringsinstanser

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Fiskeridirektoratet

Mattilsynet

Toll- og avgiftsdirektoratet

Eksportutvalget for fisk

Eksportutvalget for fisk v/Ansattegruppen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Innovasjon Norge

Landsorganisasjonen i Norge