Høringsinstanser

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Kredittilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Rikstrygdeverket

Skattedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Bedriftsforbundet

Den norske advokatforening

Den norske revisorforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Rederiforbundet

Sparebankforeningen