Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Eksportutvalget for fisk

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening, FHL

Fylkeskommunene fra Aust- Agder til Finnmark

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Konkurransetilsynet

LO industri

Mattilsynet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Sparebankforeningen