Høringsinstanser

Offentlige:

Miljøverndepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Finansdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Konkurransetilsynet

Politidirektoratet

Mattilsynet

Statens forurensningstilsyn

Statens naturoppsyn

Innovasjon Norge

Toll og avgiftsdirektoratet

Fylkeskommunene

Fylkesmannsembetene

Sametinget

Forskningsinstitusjoner:

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

NIVA

SINTEF fiskeri og havbruk

Norges veterinærhøgskole

Statskonsult

Veterinærinstituttet

Nærings- og interesseorganisasjoner:

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Eksportutvalget for fisk

Konkursrådet

Rådet for dyreetikk

Bellona

Norges Naturvernforbund

WWF Norge

Norges Fiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Jeger- og fiskerforbund

Private aktører/andre:

Nordlaks

Volden Group

Blom Fiskeoppdrett

Sinkaberg Hansen

Kleiva Fiskefarm

Wilsgård Fiskeoppdrett

Steinvik Fiskefarm

Fjordlaks Aqua

Osland Havbruk

Akvafarm

Nils Williksen AS

Follalaks

Salmar

Sjøtroll Havbruk

Alsaker Fjordbruk

Firda Seafood

Hydrotech

Grieg Seafood

Stolt Seafarm

Pan Fish

Fjord Seafood

Marine Harvest

Advokatforeningen

Advokatfirmaet Simonsen & Føyen, Oslo

Advokatfirmaet Selmer, Oslo

Advokatfirmaet DLA Nordic (tidligere Lindh Stabell Horten), Bergen

Advokatfirmaet Haavind Vislie, Oslo