Høringsinstanser

 • Miljøverndepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fiskeridirektoratet
 • Mattilsynet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Innovasjon Norge
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmannsembetene
 • Sametinget
 • Akvaforsk
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • Fiskeriforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • NIVA
 • SINTEF fiskeri og havbruk
 • Norges veterinærhøgskole
 • Veterinærinstituttet
 • Universitetet i Tromsø
 • Fiskerihøyskolen
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • NHO
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kyst- og fjordfiskarlag
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Bellona
 • Dyrevernalliansen
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • NOAH for dyrs rettigheter
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Rådet for dyreetikk
 • WWF Norge