Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Aetat Arbeidsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Fiskeridirektoratet

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Bank

Oljedirektoratet

Post- og teletilsynet

Rikstrygdeverket

Sjøfartsdirektoratet

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens landbruksforvaltning

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Statistisk Sentralbyrå

Toll- og avgiftsdirektoratet

KS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Bedriftsforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Rederiforbundet

Bedin.no v/VINN

Norge.no

Norstella