Høringsinstanser

Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Konkurransetilsynet

Statens forurensningstilsyn

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Innovasjon Norge

Fylkeskommunene utenom Hedmark og Oppland

Fylkesmannsembetene utenom Hedmark og Oppland

Sametinget

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Bellona

WWF

Naturvernforbundet

Norges Fiskarlag

Den norske advokatforening

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Sintef Fiskeri og havbruk