Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Edelmetallkontrollen
Euro Info Centre – Øst
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Justervesenet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Standard Norge
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Vegdirektoratet
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Akademikerne
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforeningen
Legeforeningen
NARF
Norges Juristforbund
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
De Facto
ATTAC
MENON AS
NUPI
FAFO
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Nei til EU
Senter for Europarett, UiO
Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk, UiO
Arena, UiO
Radikalt Europa
Europabevegelsen
Europahuset