Høringsinstanser

Akademikerne
De regionale helseforetakene
De Spesielle Helseinstitusjonene (DSHI)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den Norske Lægeforening
Departementene
Departementenes servicesenter
Ehandelssekretariatet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
GRIP
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
HelseRehab Norge
Helsetilsynet i fylkene
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
KS
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsorganisasjonen
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet
Nettverk for Private Helsevirksomheter (NEPH)
NIMA
Norges kommunerevisorforbund
Norges Handikapforbund
Norges Røde Kors
Norske Rehabiliteringsinstitusjoner (NRI)
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeut Forbund
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pasientskadenemda
Privatpraktiserende fysioterapeuters forening
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Universitetet i Oslo
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund