Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk Sentralbyrå
Kredittilsynet
Skattedirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
FAFO
Senter for Europarett, UiO
SIVA
Norges Rederiforbund
Oslo Børs
Norges Fondsmeglerforbund
Regjeringsadvokaten

Energibedriftenes Landsforening
Norsk Industri
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Fiskebåtenes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norsk Venture

Fylkeskommunene

Alle kommunene