Høringsinstanser

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Sametinget

Fiskeri og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Norges Råfisklag

Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag AL

Vest-Norges fiskesalslag

Rogaland fiskesalgslag

Skagerakfisk

Norges Sildesalgslag

Eksportutvalget for fisk

Sør-Norges Trålerlag

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

WWF Verdens Naturfond

Greenpeace

Sjef Kystvakten