Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Miljøverndepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Finansdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Statens forurensningstilsyn
Innovasjon Norge
Fylkeskommunene
Fylkesmannsembetene
Sametinget
Akvaforsk
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Fiskeriforskning
Havforskningsinstituttet
NIVA
SINTEF fiskeri og havbruk
Norges veterinærhøgskole
Veterinærinstituttet
Universitetet i Tromsø
Fiskerihøyskolen
Eksportutvalget for fisk
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
NHO
Norges Kystfiskarlag
Norges Fiskarlag
Norges Kyst- og fjordfiskarlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Bellona
Dyrevernalliansen
Dyrebeskyttelsen Norge
NOAH for dyrs rettigheter
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Rådet for dyreetikk
WWF Norge