Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening Ålesund

Nærings- og handelsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridirektoratet

Den norske advokatforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Norges Fiskarlag