Høringsinstanser

AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard
Bjørnøen AS
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Det Norske Veritas
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Fiskebåtredernes Forbund
Fiskeridirektoratet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fraktefartøyenes Rederiforening
Fylkesmannen i Finnmark
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Havneforbundet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedredningssentralen Nord-Norge
Hurtigruten AS
Justis- og politidepartementet
Kings Bay AS
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes sentralforbund
Kunnskapsdepartementet
Kystvakten
Kystverkets hovedkontor
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen lokalstyre
Losoldernes Landsforening
Materiallageret AS
Miljøstiftelsen Bellona
Miljøverndepartementet
Natur og Ungdom
NHO
Nordisk Institutt for Sjørett
Norges Fiskarlag
Norges Forskningsråd
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Rederiforbund
Norges Småkvalfangerlag
Norsk Havneforbund
Norsk Kommuneforbund
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjømannforbund
Norsk Sjøoffiserfobund
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og handelsdepartementet
Olje - og energidepartementet
Rederienes Landsforening
Redningsselskapet
Riksantikvaren
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Statens Forurensningstilsyn
Statens havarikommisjon for transport
Statens Kartverk SJØ
Statsministerens kontor
Store Norske Spitsbergen Kullkompani
Svalbard næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Sysselmannen på Svalbard
Transportbedriftenes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Trust Artikugol
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Utenriksdepartementet
WWF-Norge