Høringsinstanser

Høringsliste

 

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Edelmetallkontrollen

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Luftfartstilsynet

Mattilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Akkreditering

Oljedirektoratet

Patentstyret

Senter for statlig økonomistyring

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Språkrådet

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Toll- og avgiftsdirektoratet

Statens vegvesen Vegdirektoratet

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Bedriftsforbundet

Bensinforhandlernes bransjeforening

Energibedriftenes landsforening

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Handels og servicenæringens hovedorganisasjon

Kjøttindustriens fellesforening

Kommunenes sentralforbund

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

NELFO

NITO

Norges råfisklag

Norsk petroleumsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Norsk Industri

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Standard Norge

Tekna

Teknologibedriftenes Landsforening