Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Konkurransetilsynet

Statens forurensningstilsyn

Direktoratet for naturforvaltning

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Sametinget

Innovasjon Norge

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

WWF

Naturvernforbundet

Bellona

Eksportutvalget for fisk

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

AquaGen

SalmoBreed

Marine Harvest

Mainstream

Salmar

Eidfjord Sjøfarm

Rauma Gruppen

Ilsvåg