Høringsinstanser

Statsministerens kontor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kommunal - og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Edelmetallkontrollen

Euro Info Centre - Øst

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Justervesenet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Norsk Elektroteknisk Komité

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Post- og teletilsynet

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Standard Norge

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens legemiddelverk

Vegdirektoratet

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund

Akademikerne

Advokatforeningen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Den norske Revisorforeningen

Legeforeningen

NARF

Norges Juristforbund

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

De Facto

ATTAC

MENON AS

NUPI

FAFO

Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Nei til EU

Senter for Europarett, UiO

Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk, UiO

Arena, UiO

Radikalt Europa

Europabevegelsen

Europahuset

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten