Høringsinstanser

Statsministerens kontor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kommunal - og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Brønnøysundregistrene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Edelmetallkontrollen

Euro Info Centre - Øst

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Innovasjon Norge

Justervesenet

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge

Mattilsynet

Norsk Elektroteknisk Komité

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljedirektoratet

Post- og teletilsynet

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Standard Norge

Statens bygningstekniske etat

Statens forurensningstilsyn

Statens legemiddelverk

Vegdirektoratet

Senter for Europarett, UiO