Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske veterinærforening
Konkurransetilsynet
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening