Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Det understrekes at alle er velkomne til å gi innspill i høringsrunden, også de som ikke er på listen over høringsinstanser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Fylkeskommunene
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Rogaland statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Sjef Kystvakten
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norske Sjømatbedrifters landsforening
Norsk Maskinistforbund
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbud
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sparebankforeningen
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Sør-Norges Trålerlag
Vest-Norges Fiskesalslag