Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystdirektoratet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens forurensningstilsyn
Direktoratet for naturforvaltning
Fylkesmannsembetene
Fylkeskommunene
Kommunene
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Norske sjømatbedrifters landsforening
NHO
Kommunenes Sentralforbund
LO v/ Fellesforbundet
Bellona
WWF
Greenpeace