Høringsinstanser

Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens forurensningstilsyn
Brønnøysundregistrene
Fylkesmannsembetene
Fylkeskommunene
Sametinget
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Norske sjømatbedrifters landsforening
NHO
Kommunenes Sentralforbund
LO v/ Fellesforbundet