Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Høringsinstansene:

Bivdi
Eksportutvalget for fisk AS
Finansdepartementet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes Forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Innovasjon Norge
Landsdelsutvalget
LO
Nofima
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets hovedorganisasjon
Rogaland fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag
Sparebankforeningen
Stiftelsen Norconserv
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vest-Norges fiskesalgslag