Høringsinstanser

Helse- og omsorgsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Den norske legeforening
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Psykologforening
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Norsk Manuellterapeutforening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Konkurransetilsynet
Forbrukerrådet