Status - arbeidet med forskrift om forbud mot bruk av CO2 til bedøvelse ved slakting av laks

07. april 2006
Mattilsynet foreslår forskriftsendringer. Forslaget baseres på samarbeid med alle viktige aktører i havbruksnæringa, høringsuttaleleser og rapport fra European Food Safety Agency (EFSA). Forslag om forbud mot CO2 bedøvelse 1. mai 2007 (ett års overgangstid).

30. oktober 2006
Ny forskrift om slakterier og tilvirkningsanlegg for akvakulturdyr vedtatt. Forskriften trer i kraft 1. januar 2007. Overgangsordning for forbud mot CO2 bedøvelse settes til 1. juli 2008 (18 måneder)

16. april 2008
På bakgrunn av innspill, avholdes møte i FKD der FHL havbruk, Norske sjømatbedrifters landsforening, Mattilsynet HK, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Nofima er invitert for å diskutere implementering av de nye bestemmelsene.

29. april 2008
Utsatt frist for implementering av CO2 forbudet fordi det fortsatt var for store mangler ved utstyret. Det var planlagt testprogram ved flere slakterier som ble antatt å kunne ferdigstilles medio 2009. Fristen utsatt til 1.januar 2010 for å få tid til å gjennomføre tester.

24. mars 2009
Innspill fra Havbruksorganisasjonene om at det fortsatt var for store mangler ved utstyret.

17. april 2009
FKD oversender dette innspillet til Mattilsynet for vurdering.

27. mai 2009
Mattilsynet mener at det ikke er grunn til å utsette datoen for ikrafttredelse av forbudet på grunnlaget av innspillet fra Havbruksorganisasjonene.

24. september 2009
Nye innspill fra Havbruksorganisasjonene

30. september 2009
FKD anmoder Mattilsynet om kommentarer til innspillene av 24. september.

02. oktober 2009
Mattilsynet opprettholder sitt prinsipale standpunkt, men foreslår overgangsordning fram til 01.juli 2010.

15. oktober 2009
Prinsippbeslutning om ny utsettelse av forbudet mot bruk av CO2, og behov for faglig gjennomgang kommuniseres i brev til Mattilsynet.

20. oktober 2009
Lisbeth Berg-Hansen tiltrer som Fiskeri- og kystminister

23. oktober 2009
FKD sender på høring forslag til ny utsettelse av forbudet mot bruk av CO2. For å unngå stadige utsettelser brukes formuleringen ”til den tid departementet bestemmer”.

09. desember 2009
Forskrift om at forbud mot CO2 bedøvelse utsettes” til den tid Departementet bestemmer” fastsettes.

16. desember 2009
FKD sender oppdrag til Mattilsynet om: Faglig gjennomgang av teknologiske løsninger for alternativer til CO2 bedøvelse. Ber om at kunnskapsinstitusjoner og evt. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) konsulteres.

07. mai 2010
Mattilsynet sender bestilling til VKM om vurdering av risiko knyttet til bruk av gass, slag mot hodet og strøm til bedøving av fisk. Rapport fra VKM ventes avgitt 15. oktober 2010.

Videre prosess
Mattilsynet er bedt om å gi en faglig og uavhengig gjennomgang av kunnskapsstatus med frist innen utgangen av 2010. Vitenskapskomiteen for mattrygghet vil avgi en vurdering 15. oktober. FKDs avgjørelse vil baseres både på VKM sin vurdering og Mattilsynes råd, når dette mottas.

 

Til toppen