Høringsinstanser

Statsministerens kontor
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Konkurransetilsynet
Senter og statlig økonomistyring
Språkrådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Bedriftsforbundet
Bensinforhandlernes bransjeforening
Energi Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Kjøttindustriens fellesforening
Kommunenes sentralforbund
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge
NELFO
NITO
Norges råfisklag
Norsk petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon