Finansdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Justis- og politideparteme..." /> Finansdepartementet Fiskeri- og kystdepartementet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Justis- og politideparteme..." />

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Alle fylkeskommunene

Alle fylkesmennene

Direktoratet for mineralforvaltning

Brønnøy kommune

Finnmarkseiendommen

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Bondelag

Norges geologiske undersøkelse

Norges Juristforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Bergforening

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norskog

Næringslivets hovedorganisasjon

Rana kommune

Sametinget

Sokndal kommune

Statens kartverk

Statskog SFSør-Varanger kommune